Muziejuje bus paminėtas liuteronų kunigo Reincholdo Moro dvasinės tarnystės jubiliejus

2023 m. balandžio 14 d., penktadienį, 16 val. Pilies muziejaus konferencijų salėje (Priešpilio g. 2, Klaipėda) vyks renginys „Evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų bendrystės kelias“, skirtas Klaipėdos miesto evangelikų liuteronų parapijos kunigo Reincholdo Moro tarnystės 40 metų sukakčiai. Vakaro moderatorius – doc. dr. Arūnas Baublys. Programoje: fotografijų parodos pristatymas ir filmo premjera.

1982 m. Reincholdo Moro įšventinimas į ev. liuteronų kunigus Klaipėdos senųjų kapinių koplyčioje (Visų Rusijos Šventųjų cerkvėje). Stovi Morų šeima (iš kairės): R. Moro sesuo Rūta, mama Lidija, kun. R. Moras, jo žmona Irma, žmonos broliai Hermutas ir Emilis, žmonos tėvai Olga ir Gerhardas Kaušai, kun. R. Moro tėtis kun. K. Moras. Kun. R. Moro asmeninio archyvo nuotr.
1982 m. Reincholdo Moro įšventinimas į ev. liuteronų kunigus Klaipėdos senųjų kapinių koplyčioje (Visų Rusijos Šventųjų cerkvėje). Stovi Morų šeima (iš kairės): R. Moro sesuo Rūta, mama Lidija, kun. R. Moras, jo žmona Irma, žmonos broliai Hermutas ir Emilis, žmonos tėvai Olga ir Gerhardas Kaušai, kun. R. Moro tėtis kun. K. Moras. Kun. R. Moro asmeninio archyvo nuotr.

Dokumentinėse nuotraukose iš Biržų krašto muziejaus „Sėla“ įamžintos svarbios kun. R. Moro tarnystės Biržų krašte akimirkos nuo 1983-iųjų. 2022 m., pažymėdamas brandžią tarnystės sukaktį, kunigas vedė pamaldas bažnyčiose, kuriose anksčiau kunigavo. Parodoje pateikiamos akimirkos iš pamaldų Vanagų ev. liuteronų bažnyčioje, Biržų ev. reformatų bažnyčioje su kun. Rimu Mikalausku, jubiliejinių pamaldų Klaipėdos ev. liuteronų bažnyčioje su vyskupu Mindaugu Sabučiu ir kun. Neilu Čijunsku. Filmas „Klaipėdos liuteronų kunigas Reincholdas Moras“ ne tik pristatys kunigo pašaukimo kelią, bet ir nukels į jo vaikystės namus Karklėje, vedžios senųjų kapinių Karklėje ir Anaičiuose takeliais. Ten palaidoti kunigo artimieji, Dievo žodžio sakytojai, kurių atminimas svarbus krašto istorijai. Kun. R. Moras puoselėja ir prižiūri senąsias Anaičių kapinaites. Jos buvo pradėtos tvarkyti 1989 m. tėvo kun. Kurto Moro iniciatyva. Filmuoti vaizdai nukels ir į sunaikintos Karklininkų bažnyčios vietą, kuri šiandien užžėlusi žole, tačiau ten dar galima išvysti keletą senų reliktų.

Kun. R. Moras gimė Karklininkuose (dab. Karklė, Klaipėdos r.) 1958 m. liepos 4 d. Kurto Moro (vėliau Dievo žodžio sakytojas, kunigas d.) ir Lidijos Kuodytės-Morienės šeimoje. Dievo tarnystei jį pastūmėjo kun. Ernstas Roga ir vyskupas Jonas Viktoras Kalvanas vyresnysis. Dėl pokaryje susiklosčiusios situacijos nuo 1955 m. Klaipėdos liuteronai meldėsi buvusioje senųjų kapinių koplyčioje (Visų Rusijos Šventųjų cerkvėje). Ten 1981 m. kun. R. Moras įvestas ir palaimintas diakono, o 1982 m. – kunigo diakono tarnystei Švėkšnos parapijoje. 1983 m. aptarnavo dar ir Šilutės, Lauksargių parapijas.

Kunigas Reincholdas Moras Sekminių pamaldose Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčioje, 2022 m. V. Ramanausko nuotr.
Kunigas Reincholdas Moras Sekminių pamaldose Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčioje, 2022 m.
V. Ramanausko nuotr.

1983–1993 m. tarnavo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčioje Biržų krašto parapijos kunigu, atliko konsistorijos pirmininko pareigas. Vienu metu aptarnavo net devynias parapijas: Biržų, Papilio, Nemunėlio Radviliškio, Švobiškio, Salamiesčio, Panevėžio, Kauno, Vilniaus, Kėdainių. Mirus tėvui kunigui d. K. Morui 1993 m. grįžo į Klaipėdą, atkūrė Kretingalės ev. liuteronų parapiją. Sugrįžęs iš Biržų tarnavo Klaipėdoje, Būtingėje, Kretingalėje, Vanaguose, neilgai Šiauliuose, vėliau Švėkšnoje, Katyčiuose ir Natkiškiuose.

Kun. R. Moras kartu su tėvu kun. K. Moru bei kun. E. Roga atliko ir svarbią švietėjišką veiklą sovietmečiu. 1980 m. slapta sukvietė jaunimą į pirmąsias stovyklas Kintuose ir Būtingėje, kuriose kalbėta apie Dievą, tikėjimą, Mažąją Lietuvą. 1997 m. apdovanotas sidabriniu tarnybiniu kryžiumi. Šiuo metu kun. R. Moras tarnauja Klaipėdoje, bažnyčioje, kuri jo tėvo dėka įsteigta 1990 m. Šv. Jono bažnyčios buvusioje klebonijoje.

Tikimės prasmingo buvimo kartu švenčiant Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimą.

Parodą Pilies muziejaus šiaurinėje kurtinoje bus galima apžiūrėti balandžio 18–29 d., o Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje  (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) – gegužės 2–13 d.

Skiriama Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus informacija

Leave a Reply