Klaipėdos savivaldybė kviečia meno kūrėjus teikti paraiškas stipendijai

kuryba

Meno kūrėjai kviečiami teikti paraiškas Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijai gauti. Stipendijos skiriamos meno kūrėjams, įgyvendinantiems savo sumanymus šiose kultūros ir meno srityse: dailės, dizaino, etninės kultūros, fotografijos, kino, literatūros, muzikos, šokio, tarpdisciplininio meno, teatro kūrybinių industrijų ir kt.

Gauti stipendijas turi teisę: Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys ir (ar) dirbantys Klaipėdoje.

Paraiškų neturi teisės teikti ir stipendijų gauti:

• kultūros ir meno sričių ekspertai, kurie vertina paraiškas stipendijai gauti;
• kultūros ir meno kūrėjai, dirbantys nacionalinėse, valstybės bei savivaldybės biudžetinėse įstaigose, – veiklai, kuri nurodyta jų darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose;
• nepateikę Savivaldybės administracijai ataskaitų už gautas stipendijas kultūros ir meno kūrėjai (iki kol ataskaitos bus pateiktos);
Stipendijos dydis – 10 bazinių socialinių išmokų per mėnesį. Per metus skiriama iki 10 stipendijų. Stipendijų mokėjimo trukmė – nuo 6 mėn. iki 2 metų.

Paraiškos siunčiamos paštu (galioja pašto spaude nurodyta data) adresu: Kultūros skyriui, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, su užrašu „Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendijai gauti”, pristatomos asmeniškai į Kultūros skyrių, 510 kab. 5 a., arba atsiunčiamos elektroniniu paštu (patvirtintos elektroniniu parašu).

Pareiškėjai užpildo nustatytos formos paraišką ir pateikia:

Privalomus priedus:
1. Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas.
2. Meninės ar kultūrinės veiklos, kuriai vykdyti prašoma skirti Klaipėdos miesto savivaldybės stipendiją, pristatymas (1 lapas, kuriame turėtų būti įvardintas meninės ar kultūrinės veiklos pobūdis, motyvuotas veiklos temos pasirinkimas, įvardinta planuojama veiklos sklaida (koncertai, parodų sąrašai, seminarai, pristatymai ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodyta veikla), laukiami rezultatai, trukmė ir kaina).
3. Asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija.

Gali būti papildomai pridedama:
1. Meninės ar kultūrinės veiklos, kuriai vykdyti prašoma skirti Klaipėdos miesto savivaldybės stipendiją, pristatymas, vizualizacija.
2. Rekomendacijos.
3. Kita papildoma medžiaga.

PASTABA. Kūrybinių industrijų projektus įgyvendinantys arba ketinantys įgyvendinti kūrybiniame inkubatoriuje „Kultūros fabrikas” asmenys prie paraiškos turi pateikti prasidėjusio arba planuojamo rezidavimo kūrybiniame inkubatoriuje „Kultūros fabrikas” (adresas: Bangų g. 5A, Klaipėda) faktą patvirtinantį dokumentą (rezidavimo sutarties kopiją arba kūrybinio inkubatoriaus „Kultūros fabrikas” ekspertų tarybos sprendimą dėl rezidento paraiškos patvirtinimo).

Paraiškos Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendijai gauti priimamos iki birželio 27 d. (imtinai).

Paraiškos nesvarstomos, jeigu pateiktos pasibaigus skelbime nurodytam paraiškų priėmimo laikui ir / arba nepateikti visi paraiškoje prašomi dokumentai.

Kontaktinis asmuo: Raimonda Mažonienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vyr. specialistė, tel.: 39 61 74, el. p.: raimonda.mazoniene@klaipeda.lt.

Paraiškos formą ir nuostatus galite parsisiųsti čia.

Leave a Reply