Įsibėgėjo antrasis Lietuvos kultūros tarybos 2017 m. projektų finansavimo konkursas

Jau įpusėjo Lietuvos kultūros tarybos (toliau – LKT) vasario pradžioje paskelbtas antrasis šių metų kultūros ir meno projektų finansavimo konkursas. Kultūros organizacijų atstovai kviečiami teikti paraiškas 16 kultūros ir meno sričių ir 19 programų. Paraiškų laukiama dar beveik dvi savaites – iki kovo 14 dienos.

Lietuvos_kulturos_taryba_Vytenio_Budrio_nuotrauka

Vytenio Budrio nuotr.

Šiais metais dar nefinansuotos programos

Šiemet dar neskelbti konkursai 10 kultūros ir meno programų, kurių pobūdis įvairuoja nuo skaitmeninių kultūros objektų sklaidos ir medijų raštingumo skatinimo, „Globalios Lietuvos” idėjos kultūros srityje skaidos iki apsaugos techninių priemonių įrengimo projektavimo sakraliniuose objektuose.

Šiuo metu itin aktualiai problemai spręsti skirta Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projektų finansavimo programa siekiama ugdyti visuomenės gebėjimus naudotis ir kritiškai vertinti tradicines ir naujas žiniasklaidos priemones. Ja siekiama, kad Lietuvos visuomenė gebėtų suvokti jai informaciniais kanalais perduodamą turinį ir atpažintų tikrą pranešimų esmę. Šiai programai finansuoti skirtomis Kultūros rėmimo fondo lėšomis skatinami visuomenės gebėjimus kūrybiškai naudotis naujomis skaitmeninėmis technologijomis ugdantys projektai, taip pat projektai, supažindinantys visuomenę su žiniasklaidos turinio, komercinių pranešimų kūrimo bei jų poveikio metodais ir visuomenės informavimo priemonių veikimo principais. Prioritetas teikiamas socialinės partnerystės, kultūros ir švietimo įstaigų bendradarbiavimui ir projektams, orientuotiems į jaunimo, vyresnio amžiaus bei socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių ugdymą.

Skaitmeninių kultūros objektų sklaidos programa yra skirta populiarinti atminties institucijų (bibliotekų, archyvų, muziejų) ir meno informacijos centrų turimas jau suskaitmenintas kultūros vertybes, siekiant, kad jos būtų plačiai naudojamos edukaciniuose procesuose, būtų prieinamas visuomenei, plėtotų nacionalinį tapatumą ir kultūrinį savitumą. Todėl šiai programai skirtomis lėšomis finansuojami projektai, integruojantys skaitmeninius kultūros objektus į švietimo ir studijų procesus, skatinantys visuomenės kūrybiškumą bei socialinę sanglaudą, kultūrinį turizmą bei tarptautinį bendradarbiavimą. Verta atkreipti dėmesį, kad dokumentavimo veiklos (filmavimas, fotografavimas ir pan.) šios programos lėšomis nėra finansuojamos.

Specifiniai reikalavimai keliami ir programai „Menas žmogaus gerovei”. Ši programa nėra skirta meno terapijos projektams, kurių metu menas naudojamas tik kaip kūrybinis raiškos metodas, siekiant medicininių tikslų. Šia programa skatinamas kultūros organizacijų bendradarbiavimas su kitais visuomenės sektoriais, taip didinant kultūros ir sveikatos, kultūros ir socialinės apsaugos sričių sanglaudą, kartu siekiant teigiamo meno poveikio žmogaus gerovei ir sveikatai. Todėl šiai programai skirtomis lėšomis finansuojami projektai, kuriantys sąlygas profesionaliojo meno prieinamumui sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigose, taip pat projektai, kuriantys naujus, kūrybingus socialinių santykių ir bendradarbiavimo modelius tokioms problemoms, kaip gyventojų senėjimas, socialinės atskirties mažinimas, spręsti. Prioritetas teikiamas kultūros, sveikatos ir socialinės sričių partnerystę skatinantiems projektams, kuriuose numatomas išsamus poveikio vertinimas ir gerosios praktikos sklaida.

„Globalios Lietuvos” idėjos kultūros srityje sklaidos programa skirta pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektams, kurie skatina bendras Lietuvos ir užsienio lietuvių kūrėjų kultūros iniciatyvas, platina informacinę medžiagą apie Lietuvos kultūrą elektroninėmis priemonėmis. Prioritetas teikiamas užsienyje gyvenančių lietuvių inicijuojamiems ir įgyvendinamiems projektams ir per kultūros veiklas prie globalios Lietuvos tinklo tikslų įgyvendinimo – lietuvybės išsaugojimo ir Lietuvos gerovės kūrimo – prisidedančioms iniciatyvoms. Paraiškas Lietuvos kultūros tarybai gali teikti juridiniai asmenys, registruoti vienoje iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių. Trečiosiose valstybėse įsteigtoms organizacijoms rekomenduojama ieškoti partnerių ES. Taip pat verta atkreipti dėmesį, kad finansavimo gavimo metu jo gavėjas privalo turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą Lietuvos Respublikoje.

Be to, šiame konkurse pirmą kartą šiais metais kviečiama teikti paraiškas dviem atminties institucijoms skirtos programos veikloms: Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai ir Atminties institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas ir konservavimas.

Laukiama paraiškų ir dviem tremties vietoms skirtoms programoms: Neinventorizuotų tremties vietų lankymas, Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų fotografavimas ir Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymas.

Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieškai, sklaidai, priežiūrai ir sugrąžinimui skirtoje programoje finansuojami projektai, kurie į šią veiklą įtraukia užsienyje gyvenančius lietuvius. Dalinis finansavimas iš šiai programai skirtų lėšų gali būti skiriamas kultūros vertybių užsienyje pervežimui į Lietuvos muziejus, bibliotekas ir archyvus, kultūros vertybių užsienyje tyrimai, Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio užsienyje, objektų priežiūra.

Siekiant išsaugoti sakralinius objektus ir juose esančias kultūros vertybes, kviečiama teikti paraiškas Apsaugos techninių priemonių įrengimo projektavimo sakraliniuose objektuose projektams, siekiant išsaugoti juos ir juose esančias kultūros vertybes programai.

Rengiant paraiškas išvardytoms finansavimo programoms, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kai kuriose iš jų pareiškėjams ar projektams bei jų įgyvendinimui yra keliami specialieji ar papildomi reikalavimai ir sąlygos. Teikiant paraiškas į šias programas paraiškų skaičius nėra ribojamas ar sumuojamas su paraiškomis, teikiamomis šiais metais jau antrąjį kartą skelbiamų kultūros ir meno sričių ir programų konkursams.

Sritys ir programos

Be jau išvardytų programų, kviečiama teikti paraiškas ir jau antrąjį kartą šiais metais finansuojamų kultūros ir meno sričių bei programų konkursams.

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad antrą kartą skelbiamiems kultūros ir meno sričių (architektūra ir dizainas, vizualieji menai, scenos menai, literatūra, muzika, etninė kultūra ir tautodailė, kino sklaida, tarpsritiniai projektai) ir programų (didžioji dalis atminties institucijų programos veiklų, mėgėjų menas, kultūros edukacija, Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyje, Menininkų rezidencijos Lietuvoje) konkursams viena organizacija ar įstaiga gali pateikti iki 3 paraiškų.

Šiame finansavimo etape sritims ir programoms planuojama paskirstyti kiek daugiau nei po 2 mln. eurų. Paštu išsiųstos kultūros ir meno organizacijų paraiškos bus priimamos iki šių metų kovo 14 d. (imtinai).

Praktinės rekomendacijos

Teikiant paraiškas, būtina pasirinkti ir pildyti paraiškos formą atitinkančią finansavimo priemonę, kurios konkursui teikiama paraiška. Atkreipkite dėmesį į tai, kad skiriasi kultūros ir meno sritims ir programoms skirtos paraiškų formos.

Teikiant paraišką kultūros ir meno sritims, būtina pasirinkti vieną iš prioritetų ir motyvuotai pagrįsti šį pasirinkimą. O teikiant paraiškas programoms, rekomenduojama atidžiai įsiskaityti į sąlygas ir atkreipti dėmesį į pareiškėjams taikomus specialiuosius reikalavimus.

Paraiškoje turėtų būti konkrečiai ir aiškiai įvardinta, kokiems tikslams prašoma lėšų, kaip jie bus įgyvendinti, atskleidžiamos planuojamos veiklos, jų etapai. Projekto įgyvendinimo terminą rekomenduojama tiesiogiai sieti su planuojamomis veiklomis, jų chronologinėmis ribomis ir etapais, o pastaruosius planuoti pagal projekto tikslus ir uždavinius, jų įgyvendinimui būtiną laiką bei resursus. Projekto tikslų ir uždavinių siekimas turėtų atsispindėti ir projekto sąmatoje, jos punktuose.

Primename, kad viso projekto poreikio sąmata turi būti ne mažesnė nei 2500 eurų, o iš Kultūros rėmimo fondo lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2000 eurų. Muzikos ir literatūros kūrinių leidybos projektų atveju – 1750 eurų, išskyrus tuos atvejus, kai finansavimo sąlygose yra nustatyta kitaip.

Kompiuteriu užpildytas paraišką, sąmatą ir būtinus jų priedus sunumeruokite ir sudėkite eilės tvarka. Primygtinai prašome paraiškos lapų nesegti, nedėti į įmautes ar kitas papildomas priemones. Kartu su pasirašytomis paraiška ir sąmata būtina pateikti ir elektroninę paraiškos kopiją, kurią būtina išsaugoti PDF formatu kaip 1 dokumentą ir pateikti skaitmeninėje laikmenoje (CD, DVD, atmintuke). Ant voko nurodykite: „PARAIŠKA”, kultūros srities ar programos, pagal kurią teikiate projektą, pavadinimą, pareiškėjo pavadinimą ir adresą. Paraiškos siuntimui rekomenduojama rinktis paprastą, popierinį voką. Paštu išsiųstų paraiškų laukiame adresu: Naugarduko g. 10, Vilnius, iki kovo 14 dienos (galioja pašto spaude nurodyta data).

Naudingos nuorodos

Dokumentų formos

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės.

2017 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių pristatymo vaizdo medžiaga.

2017 m. kultūros ir meno projektų paraiškų teikimo kalendorius.

Į rūpimus klausimus atsakys ir pakonsultuos kultūros ir meno sričių ir programų kuratoriai.

www.ltkt.lt

Leave a Reply