Tarptautinė II-oji meno trienalė „Nenuspėjamos ateitys / Unpredictable Futures“ kviečia menininkus teikti paraiškas (atviras šaukimas / open call)

Tarptautinė trienalė – tai mokslo ir meno tyrimų projektas, meno ir mokslo ir jų sinergijos priemonėmis ieškanti išeičių iš pavojingos situacijos, susidariusios dėl intensyvios žmonijos veiklos. Projekto tikslas – meninių ir mokslinių tyrimų, kitų kūrybinių metodų pagalba tyrinėti ir aiškiai komunikuoti sudėtingas kompleksinės žmonių veiklos ir vandens perspektyvas šiandieniame pasaulyje.

Žmonijos ateities perspektyvos, susijusios su vandeniu – tai II–osios tarptautinės trienalės Virš, ant ir vandenyje pagrindinė tema.

Paraiškos pateikimo laikas: 2024 balandžio 15 d. Vienas asmuo gali teikti 1 paraišką.

Trienalės tema: Virš, ant ir vandenyje

Trienalės ir simpoziumo vieta: Klaipėdos kultūros komunikacijų centras

Trienalės laikas: 2024 rugsėjo 7 – lapkričio 10 d.

Trienalės satelitas Arkos galerijoje Vilniuje

Parodos laikas: rugpjūčio 29 – rugsėjo 29 d.

Pasiūlymus galima teikti į tris skirtingas temas:

  1. Vanduo ir gyvūnai. Tema apima sausumos ir vandens (jūros, upių, gruntinio), gyvų ir dirbtinių organizmų komunikaciją, gyvūnų etiką.
  2. Vanduo ir augalai. Tema apima bakterijų, dumblių, mikroarganizmų pasaulį, reflektuoja žmogocentristinės veiklos sukeltus padarinius (pavyzdžiui, vandens taršą), aplinkos kolonializmą
  3. Vanduo ir žmogus. Tema apima žmogaus kūno kaip fundamentalios gamtos dalies refleksijas, (taip pat ir hidro feministines) perspektyvas.

Menininkai gali naudoti įvairias medijas, ypatingai atkreipiant dėmesį į specific-site instaliacijas (jūros ir vandens sinergijos ar padariniai įvietinto meno objektuose), lokalias intervencijas į aplinką – vandenį, design thinking objektus ir procesus (proceso laboratorijos bus organizuojamos Klaipėdoje). Projektas taip pat gali būti kuriamas bendromis menininko ir mokslininko pajėgomis. 

Trienalės metu vyks palydimosios parodos ir mokslininkų paskaitos Klaipėdoje. Atskiri trienalės pasakojimai gali būti siejami su lokaliai vietovei būdinga medžiaga – gintaru.

 Kiekviena trienalė keičia lokacijas (1–oji 2020 m. įvyko Molėtuose ir jų apylinkėse ir buvo skirta kosmoso problemoms) ir gvildena vis naujas temas, susijusias su Antropoceno epochos procesais ir padariniais žemėje, ieško klimato ir gyvenamosios aplinkos gerinimo būdų.

Techniniai reikalavimai

Aprašas su eskizais ar nuotraukomis pdf formatu ne daugiau 20 MB.

Anketa: https://forms.gle/mimHfSaHu7zCVFn88

_____________

The 2nd International Art Triennial Unpredictable Futures invites artists to apply. The Unpredictable Futures is a project of artistic and scientific research, which seeks to find solutions, through the synergy of art and science, to the dangerous situation created by the intense activity of humanity. The aim of the project is to explore and effectively communicate, through artistic and scientific research and other creative methods, the complex perspectives of the intricate relationship between human activity and water in today’s world.

The 2nd International Triennial, themed Above, On, and In Water, explores humanity’s future perspectives regarding water.

Closing date: April 15, 2024. One application per person.

Triennial theme: Above, On, and In Water

Triennial and Symposium venue: Klaipėda Culture Communication Center

Triennial time: September 7 – November 10, 2024

Triennial satellite at the Arka Gallery in Vilnius

Exhibition time: August 29 – September 29, 2024

Applications can be submitted under three different themes:

  1. Water and Animals. This theme explores communication between land and water (sea, river, groundwater), living and artificial organisms, and animal ethics.
  2. Water and Plants. This theme covers the realm of bacteria, algae, and microorganisms, reflecting on the consequences of anthropocentric activities (e.g. water pollution) and environmental colonialism.
  3. Water and Man. This theme involves reflections on the human body as a fundamental part of nature, including hydrofeminist perspectives.

Artists are encouraged to use a variety of media, with a particular focus on site-specific installations (synergies or effects of sea and water in site-specific art objects), as well as local environmental interventions, including water, design-thinking objects and processes (process labs will be organized in Klaipėda). Collaborations between artists and scientists in project development are also welcomed.

During the Triennial, there will be accompanying exhibitions and scientific lectures in Klaipėda. Individual narratives of the Triennial can be connected to a locally specific material – amber.

Each Triennial changes locations (the 1st one in 2020 took place in Molėtai and its surroundings and was dedicated to space issues) and explores new themes related to the processes and consequences of the Anthropocene era, seeking ways to improve the climate and the living environment.

Technical requirements include a description with sketches or photographs in PDF format, not exceeding 20 MB.

Application form: https://forms.gle/mimHfSaHu7zCVFn88

KKKC informacija

Leave a Reply