Susitikimai su praeitimi. Gdanskas

Gdans­ko šiuo­lai­ki­nio me­no cen­tre „Laz­nia” ko­vo 28 d. ati­da­ry­ta Kris­ti­nos In­čiū­rai­tės ir me­ni­nin­kių gru­pės „Cool­tū­ris­tės” par­oda „Su­si­ti­ki­mas. Pa­vog­ta pra­ei­tis”.

Kristinos Inčiūraitės ir Mindaugo Kluso nuotr.

Kristinos Inčiūraitės ir Mindaugo Kluso nuotr.

Len­kų kal­bos žo­dis „laz­nia” reiš­kia pir­tį. Dvi­de­šim­to­jo am­žiaus pra­džio­je Dan­ci­go val­džia į var­gin­giau­sius mies­to ra­jo­nus su kul­tū­ros ži­di­niais ne­sku­bė­jo, iš pra­džių stei­gė pir­tis, žmo­gaus sie­los ug­dy­mą pra­dė­da­ma nuo kū­no šva­ros. Po nuo­dug­nios re­no­va­ci­jos mo­der­niau­sia kom­piu­te­ri­ne tech­ni­ka ap­si­rū­pi­nu­si se­no­ji „Laz­nia” da­bar įgi­jo kul­tū­ri­nio ug­dy­mo funk­ci­ją. Me­ta­lo ir bal­tos spal­vos es­te­ti­ka tie­siog kiau­rai smel­kia­si į Nau­jo­jo uos­to (No­wy Port) ra­jo­ne esan­čio pa­sta­to vi­dų. Bal­tos eks­po­zi­ci­jų ir kon­cer­tų sa­lės, bal­ti ko­ri­do­riai ir re­zi­den­tų kam­ba­riai. Ga­liau­siai vi­sai dės­nin­gai ši spal­va len­da ir į pa­ta­lus. Re­gis, šva­ru­mo, skais­tu­mo spin­du­liai nuo bal­tų ir me­ta­li­nių pa­vir­šių lyg rent­ge­nas kiau­rai ve­ria pa­čius cen­tro gy­ven­to­jus, lan­ky­to­jus. To­dėl ge­res­nės erd­vės vi­deo­me­nui, pro­jek­ci­joms nė ne­ga­li bū­ti.

Par­odos „Su­si­ti­ki­mas. Pa­vog­ta pra­ei­tis” au­to­rės ste­bi at­min­ties pei­za­žus – uto­pi­nę so­viet­me­čio ar­chi­tek­tū­rą, tuo pa­čiu liu­di­ja ir mo­ters po­žiū­rio kai­tą. „Mo­der­nus mies­to­vaiz­dis pa­ty­rė ke­le­tą per­mai­nų: se­man­ti­nių – kei­tė­si gat­vių, sto­te­lių, par­duo­tu­vių pa­va­di­ni­mai, ir funk­ci­nių – pa­sta­tai, ar­chi­tek­tū­ra dau­ge­liu at­ve­jų įgi­jo ki­tą pa­skir­tį. Lai­kas trans­for­ma­vo ir as­me­ni­nį po­žiū­rį į at­min­tį. Ją me­ni­nin­kės at­gai­vi­na pa­si­telk­da­mos ti­kras ir pra­ma­ny­tas is­to­ri­jas”, – tei­gė par­odos ku­ra­to­rė Lai­ma Krei­vy­tė.

Sa­vo fil­mais K.In­čiū­rai­tė ir „Cool­tū­ris­tės” lyg at­min­ties ar­cheo­lo­gės vyk­do „ka­si­nė­ji­mus” Lie­tu­vo­je, Ukrai­no­je ir Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je. So­vie­ti­nio mo­der­niz­mo ar­chi­tek­tū­ra vis dar liu­di­ja pa­mėk­liš­ką pra­ei­tį, ta­čiau se­ni mi­tai ku­ria nau­jas is­to­ri­jas ir per­for­man­sus.

Lzinios _logo2013 pavasaris-visi

Leave a Reply