Priimamos paraiškos kultūros ir meno sričių projektų finansavimui!

Klaipėdos miesto savivaldybė kviečia teikti paraiškas kultūros bei meno sričių projektų finansavimo konkursui 2021 m. Srities projektas – laike apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – suteikti kultūros paslaugą arba sukurti kultūros produktą, skirtą Klaipėdos visuomenės kultūriniams, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams įgyvendinti.

bty

Kulturpolis.lt asociatyvi nuotr.

Konkursui priimami šių sričių projektai:

Vizualieji menai (dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas) ir dizainas;

Scenos menai ir muzika (teatras, lėlių teatras, opera, muzikinis teatras, šokis, cirkas);

Istorinė atmintis, paveldas, etninė kultūra;

Kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra, kino meno sklaida;

Jūrinė kultūra ir edukacija;

Bendruomeniškumą skatinantys projektai;

Kultūros edukacija;

Menininkų rezidencijos.

2021 m. prioritetai:

1. Klaipėdos kultūros ir kūrybinio sektoriaus stiprinimas.

Projektai, į kuriuos įtraukiami Klaipėdos menininkai ir kūrėjai, ypatingą dėmesį skiriant jauniesiems menininkams ir (ar) vietos organizacijų inicijuotiems ir vykdomiems projektams, kurių veiklos turi potencialą stiprinti kultūros ir kūrybinio sektoriaus gebėjimus ir konkurencingumą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

2. Projektai, kurie prisideda prie programos „Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021″ tikslų.

Projektai, kuriais siekiama prisidėti prie jaunimo įgalinimo, skatinant vietos ir užsienio jaunimo bendradarbiavimą, kūrybines partnerystes, regioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą.

3. Partnerysčių tarp kultūros ir kitų sričių skatinimas.

Projektai, į kuriuos aktyviai įtraukiami menininkai ir (ar) kultūros kūrėjai ir kurie įgyvendinami bendradarbiaujant su kitų sričių (mokslo, sveikatos, aplinkosaugos, verslo ir kt.) organizacijomis.

4. Pasiruošimas Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 2023 metais minėjimo ir įprasminimo.

Projektai, kurių tikslas – kryptingai ruoštis 2023 m. minėjimui ir užtikrinti prasmingų, originalių iniciatyvų įgyvendinimą.

5. Projektai, kurie prisideda prie Klaipėdos jūrinio identiteto stiprinimo.

Projektai, kurių tikslas paminėti Lietuvos jūrinio laivyno 100-mečio sukaktį pasirenkant formatus patrauklius įvairioms visuomenės grupėms ir skatinantys kūrybinį bendradarbiavimą.

Paraiškų teikimo terminas – 2020 m. spalio 29 d.

Paraiškų teikimo būdai:

tiesiogiai arba naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis pateiktos Klientų aptarnavimo skyriui (paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA”, srities, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas bei adresas. Paraiškai susegti nenaudojamos spiralinio ar terminio įrišimo priemonės, įmautės, visi byloje pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Kartu su paraiškos originalu turi būti pateikta ir elektroninė paraiškos kopija skaitmeninėje laikmenoje (1 failas PDF formatu);

naudojantis nacionaline elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema „E. pristatymas” (toliau – E. pristatymo sistema). Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

Kitais nei skelbime nurodytais adresais ir būdais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Paraiškas gali teikti: Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos: asociacijos, viešosios įstaigos, valstybės biudžetinės įstaigos, veikiančios kultūros srityje ir teikiančios kultūrines paslaugas, išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas (Savivaldybės biudžetinės įstaigos gali būti projekto partnerėmis).

Daugiau informacijos apie projektus, dokumentų formas ir finansavimo tvarkos aprašą rasite ČIA.

Kilus klausimų dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros ir meno projektų konkurso konsultuoja Kultūros skyrius.

Klaipėdos m. savivaldybės Kultūros skyriaus informacija

Leave a Reply