Atnaujintas kultūros ir meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas

Atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos  (toliau – STT), Klaipėdos miesto savivaldybės vidaus audito rekomendacijas, Klaipėdos kultūros bendruomenės ir kitų suinteresuotųjų šalių išsakytas nuomones, atnaujintas kultūros ir meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas ir su juo susiję dokumentai.

ATNAUJINTUS DOKUMENTUS GALITE ATSISIŲSTI PASPAUDĘ ČIA.

Ingridos Mockutės-Pocienės nuotr.
Ingridos Mockutės-Pocienės nuotr.

SVARBIAUSI PAKEITIMAI:

• Paraiškas galintys teikti subjektai (7 punktas). Nuo šiol paraiškas kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo konkursams galės teikti visi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys (UAB, MB, IĮ, VšĮ, BĮ ir kt.), veikiantys kultūros srityje ir teikiantys kultūrines paslaugas.

• Paraiškų teikimo būdai (22 punktas). Atsisakoma popierinių paraiškų. Paraiškos galės būti teikiamos užsisakant elektroninę paslaugą Savivaldybės interneto svetainėje arba pateikiant ją per elektroninės valdžios vartus (e. pristatymą). Popierinių paraiškų teikimo galimybė paliekama esant išskirtiniams atvejams ar specialioms sritims.

• Projekto vykdytojo indėlis (52 punktas). Mažinamas projekto vykdytojo prisidėjimo prie projekto įgyvendinimo procentas. tačiau atsižvelgiant į atskirų sričių ar programų specifiką,  numatoma, kad konkreti projektų kofinansavimo procentinė dalis (nuo 10 iki 30 procentų) nustatoma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamose finansavimo sąlygose;

• Nefinansuotinos veiklos (70 punktas). Remiantis STT rekomendacija, į nefinansuotinų veiklų sąrašą įtraukiama subranga. T. y. draudžiama projekto administravimą perleisti tretiesiems asmenims.

• Ekspertų balų skirtumai (43 punktas). Iki 20 mažinamas (buvo 40) galimas skirtumas tarp atskirų ekspertų bendros projektui skirtų balų sumos. Esant didesniam nei 20 balų skirtumui, Kultūros skyriaus specialistai ekspertų grupės posėdžio metu rekomenduoja ekspertams diskutuoti dėl balų skirtumo sumažinimo, o ekspertams nesutarus dėl bendro sprendimo, didžiausias ir mažiausiais vertinimo balai yra anuliuojami.

• Finansuojamų projektų balas (44 punktas). Nustatoma, kad finansavimas gali būti skiriamas projektams, surinkusiems ne mažiau nei 60 (buvo 55) balų vidurkį.

• Projektui skiriamos sumos nustatymas (45 punktas). Tikslinama tvarka dėl dalinio finansavimo sumos dydžio nustatymo: projektams surinkusiems nuo 80 iki 100 balų – bus skiriama ne mažiau kaip 80 proc. nuo iš Savivaldybės biudžeto prašomos sumos; projektams, surinkusiems nuo 60 iki 79 balų – nuo 60 iki 80 proc. nuo iš Savivaldybės biudžeto prašomos sumos.

• Kultūros ir meno sričių projektų vertinimo kriterijai ir jų balai (41 punktas). Didesnis balas skiriamas projekto sąmatos pagrįstumui. Taip pat siekiant užtikrinti visų visuomenės grupių įtraukimą, nustatytas naujas vertinimo kriterijus – „projektu užtikrinama neatstovaujamų visuomenės grupių įtrauktis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas“.

• Duomenų sutarčiai pateikimas (54 punktas). Nuo šiol projekto vykdytojas iki birželio 30 d. turės informuoti Kultūros skyrių apie ketinimą įgyvendinti projektą. Nepateikus informacijos iki nustatyto termino, finansavimas nebus skiriamas.

• Viešųjų pirkimų vykdymas įgyvendinant projektą (61 punktas). Vadovaujantis STT rekomendacijomis, nuo šiol neperkančiosios organizacijos savivaldybės biudžeto lėšas turi naudoti vadovaujantis viešųjų pirkimų principais (perkančiosios organizacijos vadovaujasi viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis).

• Rekomendacija dėl finansavimo paskirstymo. Tais, atvejais, kai Kultūros ir meno taryba nepritaria ekspertų vertinimo rezultatams, KMT turi diskutuoti kartu su paraiškas vertinusiais ekspertais ir priimti galutinį sprendimą.

SRIČIŲ PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO POKYČIAI

Siekiant užtikrinti lygiavertę konkurenciją bei tolygesnį skirtingų kultūros sektoriaus institucijų finansavimą nelieka valstybės biudžetinių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) konkuravimo tarpusavyje.  Atskirai konkuruos ir bus skiriamos atskiros kvotos biudžetinėms įstaigoms, NVO ir pelno siekiantiems juridiniams asmenims.

Siekiant, jog Kultūros ir meno bendruomenės kuriami kultūros ir meno projektai geriausiomis formomis prisidėtų prie strateginių miesto tikslų įgyvendinimo ir atlieptų miestiečių, svečių ir miesto poreikius, paraiškos bus teikiamos pagal patvirtintus prioritetus. Atsisakoma iki tol galiojusios tvarkos, kai projektai teikiami į vieną ar kitą kultūros ar meno sritį.

2023 M. PRIORITETAI:

• Aktyvi ir kūrybiška bendruomenė – projektai, kuriuose bendruomenės kartu su kultūros profesionalais siekia įtraukti miesto gyventojus į kultūrines veiklas pasitelkiant kūrybą, kultūros edukaciją, kūrybines partnerystes. Projektai, kurių pagrindinis tikslas – siekti kokybinio pokyčio per kultūrą.

• Kultūros ir urbanistikos sinergija – projektai, kuriais atskleidžiamas ir įveiklinamas Klaipėdos kultūros paveldas, veiklos vyksta viešose miesto erdvėse, teritorijose prie vandens, industrinio paveldo objektuose. Projektai, kurie skatina naujas kultūros raiškos formas ir įvairias meno praktikas.

• Menininkams – geriausios sąlygos kūrybai ir kūrybiniams verslams pradėti ir vystyti – projektai, kuriuose sudaromos palankios sąlygos profesionalių menininkų kūrybai ir jos rezultatų sklaidai, kuriais stimuliuojamas kūrybinių žinių ir patirties perdavimas, plėtojamos partnerystės, kuriami ir stiprinami kultūros tinklai. Projektai, kuriais kuriamos ir stiprinamos meno rezidencijos, o jų sudedamoji dalis – edukacija ir aktyvi bendruomenės įtrauktis į kūrybos procesus.

• Atviras pasauliui daugiakultūris miestas – projektai, kuriuose pasitelkiant daugiakultūrę miesto istoriją, atskleidžiamas ir stiprinamas miesto tapatumas. Projektai, kurie užtikrina Klaipėdos menininkų ir kūrėjų dalyvavimą tarptautinėse veiklose, skirtingų kultūrų, kultūros ir meno kūrėjų ir jų kūrybos pristatymą Klaipėdoje.

• Jūrinė kultūra – projektai, kurie įtraukiomis kultūros ir meno priemonėmis aktualizuoja ir skatina pažinti jūrinę kultūrą, išlaikyti esamas ir plėtoti naujas jūrinės kultūros tradicijas, formuojančias Klaipėdos, kaip miesto ir uosto, kuriame patogu kurti, dirbti, gyventi ir ilsėtis veidą.

• Klaipėdos krašto metai – projektai, kuriais siekiama sudaryti sąlygas kultūros organizacijoms įgyvendinti kultūros ir meno projektus, skirtus paminėti Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-metį, pasitelkiant inovatyvias ir visuomenės aktyvų įsitraukimą užtikrinančias priemones ir formas.

Įsakymą dėl 2023 m. prioritetų patvirtinimo galite atsisiųsti čia.

Konkursas Kultūros ir meno sričių projektų daliniam finansavimui 2023 m. gauti bus skelbiamas 2022 m. rudenį. Visa informacija apie konkursą  bus viešinama Savivaldybės interneto svetainėje, spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse.

Kilus klausimų, kreipkitės į Kultūros skyrių.

Klaipėdos m. savivaldybės Kultūros skyriaus informacija

Leave a Reply