Tekstai
Mindaugas Klusas. Lietuviai Prancūzijoje sukūrė savo pasaulį

2013-05-14

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, ge­gu­žės 10 die­ną, vie­no­je gra­žiau­sių ­Lua­ros pi­lių Azay-le-Ri­deau (Azė le Ri­do) bu­vo ati­da­ry­ta šiuo­lai­ki­nio me­no ­pa­ro­da „Pa­sau­lio su­kū­ri­mas“.

Iš es­mės pra­ncū­ziš­ka­me ren­gi­ny­je gar­bės vieš­nios tei­sė­mis šie­met da­ly­va­vo Lie­tu­va: par­odos ku­ra­to­rių Cris­tia­ną Alan­de­te su­do­mi­no Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos (VDA) auk­lė­ti­nių - me­di­jų me­no kū­rė­jo Ar­no Ans­kai­čio ir skulp­to­rės Vik­to­ri­jos Pe­lec­kai­tės - dar­bai.


Arnas Anskaitis. Instaliacija "Simple Words", 2013

Pa­slap­tin­ga prietema

Jau­nų­jų Pra­ncū­zi­jos ir Lie­tu­vos me­ni­nin­kų dar­bai at­si­dū­rė aris­to­kra­tiš­ko­je XVI am­žiaus pi­lies ap­lin­ko­je. Tie­sa, ki­taip nei įpras­ta šiuo­lai­ki­nio me­no par­odo­se, kū­ri­niai bu­vo de­mons­truo­ja­mi ne „bal­ta­me ku­be“, o pi­lies pa­sto­gės prie­te­mo­je. „Kraš­to­vaiz­dis, pi­lys - įspū­din­gos. To­ji, ku­rio­je vy­ko mū­sų ren­gi­nys - vie­na iš ma­žes­nių. Te­ko pa­ke­liau­ti po re­gio­ną - jis tam­pa tu­ris­tų trau­kos vie­ta, - kal­bi­na­ma lzi­nios.lt, pa­sa­ko­jo V.Pe­lec­kai­tė. - Mums to­kia par­odos ap­lin­ka at­ro­dė ga­na keis­ta, ta­čiau pra­ncū­zams, re­gis, reng­ti šiuo­lai­ki­nio me­no par­odas pa­vel­do pa­sta­tuo­se - ga­na įpras­tas da­ly­kas.“ Kar­tu su lie­tu­viais sa­vo kū­ri­nius de­mons­tra­vo dar pen­kio­li­ka jau­nų­jų me­ni­nin­kų. Per „Pa­sau­lio su­kū­ri­mo“ ati­da­ry­mą pi­ly­je lan­kė­si aka­de­mi­nės ir me­no bend­ruo­me­nės at­sto­vai, pir­mie­ji žiū­ro­vai už­su­ko die­na anks­čiau. Par­oda vyks iki bir­že­lio 9 die­nos.


Viktorija Peleckaite. Instaliacija "To Devote", 2012

Kad bū­tų lengviau

A.Ans­kai­tis pro­jek­te „Pap­ras­ti žo­džiai“ kvie­tė įsik­lau­sy­ti į poe­tės Sa­lo­mė­jos Nė­ries kū­ry­bi­nį žo­dy­ną. „Kuo ma­žiau žo­džių. Juo pa­pras­tes­ni žo­džiai, juo ver­tin­ges­nis poe­zi­jos kū­ri­nys“, - ši­taip į sau už­duo­tą klau­si­mą „Kaip aš ku­riu ei­lė­raš­čius?“ yra at­sa­kiu­si poe­tė. „Pap­ras­ti žo­džiai“ - S.Nė­ries var­to­tų žo­džių že­mė­la­pis, su­kur­tas pa­si­tel­kus 1980 me­tais li­te­ra­tū­ro­lo­go Vik­to­ro Alek­nos su­da­ry­tą „Sa­lo­mė­jos Nė­ries poe­zi­jos daž­nu­mų žo­dy­ną“. „Kū­ri­nys „Pap­ras­ti žo­džiai“ pa­ten­ka į pi­lies lan­ky­to­jų tu­ris­ti­nį marš­ru­tą. To­dėl prie jo pra­lei­džia­ma ma­žiau lai­ko, nei man no­rė­tų­si. Kū­ri­nys kon­temp­lia­ty­vus, rei­kė­tų iš­sa­miau su juo su­si­pa­žin­ti, - sa­kė lzi­nios.lt kal­bi­na­mas A.Ans­kai­tis. - Sie­kiau pra­ncū­zams pri­sta­ty­ti lie­tu­vių kal­bą per poe­zi­jos kū­rė­jos as­me­ny­bę.“ Kad bū­tų leng­viau ir pa­pras­čiau, me­ni­nin­kas pra­plė­tė sa­vo kū­ri­nį - gre­ta žo­džių pus­ru­tu­lio at­si­ra­do lie­tu­vių-pra­ncū­zų kal­bų žo­dy­nas.


Parodos atidarymas


Kultūros atašė Prancūzijoje Rasa Balčikonytė ir menininkė Viktorija Peleckaitė

At­si­dė­jo ir sukūrė

V.Pe­lec­kai­tė par­odo­je de­mons­tra­vo dvie­jų da­lių dar­bą „At­si­dė­ti“ („To De­vo­te“). Ji su­kū­rė de­šim­to de­šimt­me­čio pra­džio­je pa­ga­min­tos dė­žu­tės ko­pi­ją, at­sklei­dė, kaip ga­mi­nio ori­gi­na­las at­si­ra­do jos na­muo­se, su­ži­no­jo jo au­to­rių. Pa­gal šį ty­ri­mą me­ni­nin­kė par­ašė sce­na­ri­jų vi­deo­fil­mui, ku­ris ta­po an­tru kū­ri­nio „At­si­dė­ti“ ob­jek­tu. „Do­ku­men­ti­ko­je pi­na­si iš­mo­nė ir ti­kro­vė: be­ga­min­da­ma dė­žu­tę tar­si tam­pu tuo ori­gi­na­lo meis­tru“, - at­sklei­dė me­ni­nin­kė.

Dai­lės aka­de­mi­ja pro­jek­te „Pa­sau­lio su­kū­ri­mas“ da­ly­vau­ja bend­ra­dar­biau­da­ma su An­žė aukš­tą­ja me­no mo­kyk­la TALM (Tū­ras, An­žė, Le Man­sas). Ši par­tne­rys­tė ypač su­stip­rė­jo pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je, kai VDA ap­si­lan­kė TALM di­rek­to­rius Cris­tia­nas Dau­te­lis. Sa­vo ruo­žtu VDA 2014 me­tais du TALM stu­den­tus pa­kvies da­ly­vau­ti pro­jek­te „Me­no ce­lė­se“.

Arno Anskaičio nuotraukos

Atgal Komentarai

Kiti:
 
Susiję:
 
Užsisakyk naujienas:
 
Paieška:
 
Naujienose  
Archyve  
Ieškoti:
nuo: iki:
 
 
Žymės